Informació geogràfica, més accessible i interoperable

14/03/2023 12:54

La Insfraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) és una iniciativa que té com a objectiu facilitar i millorar l’accés a la informació geogràfica i als serveis de distribució disponibles, amb eines per cercar, consultar i descarregar aquests recursos mitjançant la web, i poder ser utilitzats per tècnics i gestors per a una anàlisi i una planificació eficients del territori.

És un projecte col·laboratiu de productors i usuaris d’informació geogràfica, cabdal des del punt de vista d’accedir a la informació i de fer-la interoperable i reutilitzable, de manera que se n’optimitza i rendibilitza l’ús.

 

Un nou servei de descàrrega amb nous formats

Ara, l'ICGC ha actualitzat la pàgina de la IDEC, afegint l’accés a un nou servei de descàrrega de geodades, amb els estàndards publicats recentment per l'Open Geospatial Consortium (OGC): les OGC API. Una API és un conjunt de protocols i eines que s’utilitzen per accedir i compartir dades entre aplicacions i dispositius.

Amb aquests nous estàndards, s’afavoreix la integració de les dades i es facilita el seu ús per part de persones desenvolupadores i usuàries no familiaritzades amb el món dels sistemes d’informació geogràfica (SIG). Per exemple, un tècnic forestal pot incloure els polígons dels boscos a la seva aplicació de gestió, o un ambientòleg pot visualitzar fàcilment a Instamaps quines parcel·les poden ser susceptibles d’estar contaminades per nitrats.

Aquesta nova eina facilita i amplia encara més l’ús de la geoinformació, amb mecanismes innovadors que afavoreixin la creació de valor afegit.

 

Enllaços

https://www.ide.cat/Temes/INSPIRE/Geodades-INSPIRE

https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire/ogc/features/collections/

https://www.instamaps.cat

 

Imatge
Exemple Límits administratius de Catalunya
Exemple: Límits administratius de Catalunya.

 

Per saber-ne més

Els nous estàndards publicats per l’OGC són l'evolució dels serveis web definits anteriorment per la mateixa OGC (WMS, WCS, WFS, CSW...), àmpliament utilitzats en l’àmbit de la geoinformació, per adaptar-se a la web moderna i les tecnologies actuals, basats en una arquitectura RESTful, utilitzant OpenAPI i els formats JSON i HTML, i facilitant el seu ús per part de persones desenvolupadores i usuàries no familiaritzades amb el món dels sistemes d’informació geogràfica (SIG).

L'API més desenvolupada, l'OGC API Features, és l'evolució de l’estàndard Web Feature Service (WFS), i es troba recollida per la ISO 19168-1:2020 Geographic information - Geospatial API for features - Part 1: Core i la ISO 19168-2:2022 Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference.

Així, aquest servei permet l’explotació de les dades de forma fàcil per part dels usuaris i usuàries, tal com demostra la interfície publicada per l’ICGC on es poden visualitzar els objectes vectorials dins del nou visor de la IDEC, limitar el número d’elements, realitzar filtres per atributs i coordenades mitjançant una caixa a aquest efecte, i descarregar en format JSON (o CSV, KML, GML...) els elements corresponents.

Addicionalment, aquest nou servei permet descarregar les dades en el sistema de coordenades desitjat entre altres funcions, descrites totes en la definició de l’API.

L’OGC API Features estructura els conjunts d’informació en 3 nivells diferents:

  • Collections: Conjunts d’informació inclosos en el servei, cadascun amb un resum de les dades geoespacials que conté i la llista d’atributs corresponents amb el seu tipus.
  • Items: Conjunt d’elements d’una col·lecció.
  • Feature: Element individual (objecte), amb una URL única que l’identifica.

L’objectiu d’aquesta nova eina és facilitar i ampliar encara més l'accés a la geoinformació, mitjançant els mecanismes més innovadors, i amb la voluntat de millora contínua, us convidem a reportar-nos tot allò que considereu d'interès, així com possibles errors detectats.