From 1 - 9 / 9
 • Categories  

 • The GeoBase of soils of Catalonia v1.0 is a database intended to store information on soils caught in the field and that necessary for generate soil maps of the territory of Catalonia at different scales, such as the Soil Map 1: 25,000 of Catalonia (MSC25M), or other maps that have been previously prepared (eg at scales 1: 25,000 and 1: 250,000). Contains information on soil profiles with varying levels of detail captured in the field (observations and pits), the composition on horizons, some of its physical and chemical characteristics as well as different types of soils that appear in an area, its spatial distribution.

 • Categories  

  The boreholes database is an inventory of subsurface data in Catalonia through the collection of available geological and geotechnical survey information. The surveys are classified into three groups: surveys, penetrometers and trial pits.

 • Categories  

  Collects the data of the located epicenters with instrumental data from seismographs in Catalonia and adjacent areas. The catalog of earthquakes includes data from 1977 to current date

 • Categories  

 • Categories  

 • Categories  

  It collects information about epicenters of earthquakes felt by the habitants.The catalog covers the period from ancient times until today.

 • Categories    

  Cartografia topogràfica 2D a escales 1:500 i 1:1000 del municipi de Sabadell.

 • La Base municipal de Catalunya 1:5 000 versió 2.1 (BM-5M) és una base geogràfica que conté la descripció dels límits territorials dels municipis catalans d’acord amb el Decret 244/2007, de 6 de novembre i amb el Reial Decret 3426/2000, de 15 de desembre sobre l’organització territorial de Catalunya. Els límits municipals conformen el municipis, que són l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya. A la base a més de les línies de límits municipals, els municipis, les comarques i les vegueries (agrupació de municipis), hi és contemplada l’entitat singular territorial de la Val d’Aran reconeguda per la Llei 1/2015 de 5 de febrer, del règim especial d'Aran, també hi descriu els punts corresponents als caps de cadascuna d’aquestes unitats administratives. Les vegueries no s’inclouen en els fitxers de distribució. Per altra part també inclou els límits provincials, la fixació dels quals és competència estatal, atesa la seva vinculació als límits municipals. Considerant que la constitució i la demarcació territorial dels municipis es troba en un procés dinàmic i que constantment es produeixen incidències que els afecten per part dels actors implicats en la delimitació: ajuntaments, Direcció General d'Administració Local i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la base recull els canvis de les actualitzacions de la delimitació territorial del país. Cal considerar també, atesa l‘afectació sobre les superfícies municipals, que la base es troba estructurada amb informació vectorial en 2D.