Observació de la Terra i Medi Ambient

Conjunts de dades de la categoria "Observació de la Terra i Medi Ambient".

Hidrografia


Llocs protegits

Natura 2000

Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)


Elevacions


Geologia


Coberta terrestre

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC)

SIGPAC


Ortoimatges

  • Servei de visualització WMS:
    • URL de connexió: https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-ortoimatges/wms
    • Capes: OI.OrthoimageCoverage
  • Metadades d'Ortoimatges INSPIRE

Zones subjectes a ordenació


Instal·lacions d'observació del medi ambient


Instal·lacions de producció i industrials