Què és la IDEC

Concepte, funcions i components de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.

Què és?

La IDEC és una iniciativa creada l’any 2002 per a desenvolupar i mantenir una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) en el territori de Catalunya.

Aquesta infraestructura pretén facilitar i millorar l’accés a la informació i els serveis geogràfics disponibles, posant a l’abast dels usuaris eines per a cercar, descobrir, consultar i descarregar aquests recursos mitjançant la web, per a utilitzar-los i explotar-los posteriorment.

El projecte es fa possible gràcies a la participació activa i col·laborativa dels diferents tipus d'actors involucrats: els productors i/o proveïdors d’informació geogràfica (o espacial) i els propis usuaris.

El Geoportal IDEC és la pàgina web on es descriu aquesta iniciativa i els seus objectius i, a través de la qual, els usuaris poden accedir als diferents serveis que s’ofereixen.

 

Sobre què opera?

 • Conjunts de dades geogràfiques, habitualment estructurats i en format digital.
 • Els serveis a ells associats, també anomenats geoserveis, destinats a visualitzar, descarregar i/o reutilitzar les dades, que operen i són accessibles a través de la web.

 

Per a què serveix?

Missió o Funció principal - Facilitar l’accés a les dades geogràfiques

L’objectiu originari i principal d’una IDE és el d’actuar com a intermediària entre els productors i/o proveïdors d’informació geogràfica i els seus usuaris finals, proporcionant els mitjans i mecanismes adients per a què aquests últims puguin trobar les dades que necessiten cercant de forma senzilla sobre l’inventari de conjunts de dades i serveis geogràfics disponibles, consultar les seves característiques bàsiques i, si escau, utilitzar-les posteriorment.

Aquest inventari, conegut com a Catàleg de Metadades, constitueix un dels components fonamentals d’una IDE. Cadascun dels registres de l’inventari s’anomena Metadada i és una descripció formal i estàndard d’un conjunt de dades o servei geogràfic.

 

Gràfic que mostra les funcions i components principals de la IDEC, com a servei públic que posa a l’abast dels usuaris les dades disponibles de productors i distribuïdors d’informació a Catalunya

La figura anterior il·lustra el rol de la IDEC com a intermediari entre els productors i/o proveïdors de dades i els usuaris, tal com s’ha mencionat anteriorment:

 • A través del Geoportal IDEC els usuaris accedeixen al Catàleg de Metadades IDEC, on poden descriure la informació que busquen o que és del seu interès, introduint una sèrie de paràmetres de cerca utilitzant les eines que proporciona la infraestructura.
 • Internament, el servei de cerca compara aquests paràmetres amb cadascun dels registres disponibles al catàleg – les metadades – i prepara un llistat de resultats en base a les coincidències trobades.
 • El catàleg ofereix el llistat de registres resultat a l’usuari. Cada resultat o element de la llista ve acompanyat d’una sèrie de detalls descriptius que permeten a l’usuari consultar-los i avaluar si el recurs d’informació geogràfica li pot ser útil.
 • En cas que un dels registres resultat sigui de l’interès de l’usuari es proporcionen els mecanismes i/o la informació necessària per tal de permetre-li accedir al conjunt de dades o servei geogràfic descrit, descarregar-lo i, posteriorment, utilitzar-lo de forma convenient.

 

Altres funcions – Interoperabilitat, compartició i reutilització de les dades

A nivell pràctic es pot entendre que una IDE està constituïda pel conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards, serveis i els recursos humans que permeten donar accés a la informació geogràfica de forma ordenada, eficaç i eficient.

Per tal de fer-ho possible, la IDEC acompleix altres funcions que resulten vitals per a assolir la seva missió principal (abans esmentada), com ara:

 • Planificació i disseny de nous conjunts de dades.
 • Recopilació i inventari dels conjunts de dades existents, i registre de les seves característiques.
 • Documentació dels conjunts de dades en base a metadades, especificacions tècniques i/o altres formes de representació que els descriguin formalment, a l’hora que de forma senzilla i adequada, i permeti als usuaris la seva utilització i explotació final.
 • Manipulació dels conjunts de dades per a adequar-los a diferents models de dades i/o formats de distribució.
 • Implementació de bases de dades i de serveis per a distribuir, accedir i interactuar amb les dades.
 • Desenvolupament d’aplicacions per a utilitzar i explotar les dades.

Aquestes funcions i tasques s’entenen englobades en l’objectiu de promoure la interoperabilitat de les dades geogràfiques.

Són dades interoperables aquelles que estan disponibles en format digital i estan estructurades en base a criteris comuns, acordats i adoptats per una comunitat definida de productors i/o proveïdors i usuaris, de forma que es poden compartir i utilitzar conjuntament, aplicant processos automàtics o quasi-automàtics, sense suposar elevats costos d’adaptació i/o transformació de les dades originals, garantint la utilitat i usabilitat de les dades integrades.

La interoperabilitat és clau a l’hora de fomentar la re-utilització de les dades existents i evitar la duplicitat de les mateixes. Per tal d’assolir-la és necessària la implementació dels estàndards vigents relatius a la informació geogràfica, així com donar conformitat al marc legal que els adopta.

Com a exemple paradigmàtic dels processos per a assolir la interoperabilitat, reutilització i no duplicació de les dades geogràfiques, destaca el desplegament de la Directiva INSPIRE. Aquesta directiva té l’objectiu de desenvolupar una Infraestructura de Dades Espacials en l’àmbit de la Unió Europea en base a les infraestructures existents als Estats Membres, a diferents nivells d’administració, entre les quals hi participa de forma activa la IDEC.

La IDEC dur a terme aquestes funcions mitjançant la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), que actua com a òrgan principal per a coordinar i promoure totes aquestes activitats a Catalunya.

Com a conclusió, els conjunts de dades i serveis accessibles a través d’una IDE han de ser interoperables: estar actualitzats, estar documentats (mitjançant metadades i especificacions tècniques), ser estructurats i accessibles conforme als estàndards i la legalitat vigents i aplicables.

 

Quins són els components de la IDEC?

Per tal de complir la seva missió, funcions i objectius, la IDEC està dotada dels següents components bàsics:

Funcionalitats i aplicacions:

Dades i recursos accessibles mitjançant la IDEC:

 • Conjunts de dades i serveis geogràfics de visualització, descàrrega i interacció amb les dades.

S’està treballant per a millorar aquests components i completar-los en el futur amb d’altres que ajudin a reutilitzar aquests components i recursos. Exemples: Registre IDEC, API per a desenvolupadors externs, etc.

 

Qui intervé?

Els actors involucrats en la iniciativa IDEC són els productors i/o proveïdors que serveixen els seus conjunts de dades i serveis geogràfics a través de la infraestructura, així com els usuaris que els utilitzen i exploten.

Aquests poden pertànyer tant al sector públic (de diferents nivells de l’administració: estatal, regional i local) com al privat, de l’àmbit professional empresarial i/o l’acadèmic, i els propis ciutadans.

 

Qui ho gestiona?

El Centre de Suport IDEC és l’equip humà i els recursos tècnics que fan possible la creació, el desenvolupament i manteniment d’aquesta infraestructura.