Especificacions OpenGIS

Interoperabilitat entre servidors.

La voluntat de l'OGC amb la implementació de les especificacions és crear un marc 'normatiu' i accessible que faciliti la interoperabilitat entre els servidors de geoinformació. En les especificacions es descriuen una sèrie de llenguatges i protocols estàndards a utilitzar pels diferents servidors.

En aquestes especificacions no es menciona ni l'arquitectura, plataforma o llenguatges de programació a utilitzar.

Aquests documents, abans de ser considerats com una OpenGIS Implementation Specification, són elaborats i provats per diversos grups de treball dins l'OGC i, finalment, sotmesos a votació.

Veure serveis disponibles al Catàleg IDEC Catàleg de Georecursos.

 

Principals especificacions OpenGIS

Tipus servei

Breu descripció

WMS
Web Map Service

Aquesta especificació permet a l'usuari final visualitzar 'mapes' de diferents proveïdors geoespacials.

Aquest estàndard entén un 'mapa' com una representació de la informació geogràfica a través d'un arxiu d'imatge digital que es pugui exhibir en una pantalla d'ordinador. Els mapes produïts per WMS es generen normalment en format d'imatge (.png, .gif o .jpeg).

El WMS permet la superposició visual d'informació geogràfica complexa i distribuïda en diferents servidors. És a dir, un client pot fer vàries peticions a diversos servidors alhora i pot visualitzar en un mateix entorn (per ex. en la seva pantalla de l'ordinador) diferentes dades geogràfiques de diferents servidors.

WFS
Web Feature Service

Aquesta especificació neix de la voluntat de tenir accés a dades vectorials; així doncs, defineix operacions web d'interfície per a la consulta i edició d'entitats geogràfiques (features) vectorials. Aquesta petició de geoinformació vectorial arriba al client en llenguatge GML, cosa que li facilitarà la seva posterior gestió.

WCS
Web Coverage Service

Aquest estàndard defineix interfícies i operacions que permeten l'accés a 'cobertures' geoespacials.

El terme 'cobertura' (grid coverages) es refereix a continguts del tipus imatge de satèl·lit, fotos àrees digitals, dades digitals d'elevació i qualsevol altre element que es pugui representar a través de punts de mesura.

La resposta a una petició WCS inclou les metadades de la cobertura i la cobertura en si. Els seus píxels es codifiquen en format binari específic, com per exemple GeoTIFF o NetCDF.

WMTS
Web Map Tile Service

Aquesta especificació permet emmagatzemar i recuperar dades cartogràfiques i ho fa servint mosaics de 'mapes'.

Aquesta especificació està molt lligada al WMS però està dissenyada per a permetre un millor rendiment del servidor quan s'invoquen moltes peticions simultànies. Per a millorar el rendiment, en lloc de crear una nova imatge per a cada sol·licitud WMTS torna petites pre-imatges generades (per exemple, PNG o JPEG) o reutilitza idèntiques peticions anteriors que segueixen un conjunt discret de matrius de rajoles.

WPS
Web Processing Service

Aquest estàndard proporciona unes regles per a la estandardització de l'entrada i sortida (peticions i respostes) per a serveis de processament de dades.

Descriu com accedir a processos geoespacials des d'una interfície web. Els processos inclouen qualsevol càlcul o procés que operi sobre dades ràster o vectorials georeferenciades, per exemple operacions amb polígons o bases de dades.

SOS
Sensor Observation Service

Aquest estàndard defineix una interfície i unes operacions per a l'accés a observacions des de sensors i sistemes de sensors. És un estàndard consistent per a tots els sistemes i inclou sensors remots, in-situ, fixes i mòbils.

La resposta a les peticions dels clients es constitueix seguint els format estàndards d'observació i mesura de sensors (O&M i SensorML).

CSW
Catalog Service for the Web

Aquesta especificació estableix com han d'estructurar-se i implementar-se els serveis de catalogació i de cerca de metadades geoespacials, establint el subconjunt mínim de metadades que han de ser interrogables.

WMC
Web Map Context

Especifica com descriure en un fitxer XML un projecte que contingui una vista de mapa creada a partir de connexions WMS. Permet:

- Crear vistes predefinides, mapes temàtics;
- Guardar i/o carregar on-line aquestes vistes;

GML
Geography Markup Language

Aquest subllenguatge d'XML permet el modelatge, transport i emmagatzematge de geoinformació.

La seva importància rau en el fet que, a nivell informàtic, es constitueix com una llengua base per a la gestió i intercanvi de geoinformació entre els diferents programaris que utilitzen aquest tipus de dades.

KML
Keyhole Markup Language

És un llenguatge XML centrat en la descripció i visualització de la geoinformació en actuals i futures aplicacions web de gestió de mapes (2d i 3d).

Aquest llenguatge va ser presentat per Google a l'OGC amb l'objectiu d'incorporar-lo com a un estàndard. Actualment OGC i Google treballen en col·laboració per a assegurar aquest procés.

SLD
Styled Layer Descriptor

És un llenguatge estàndard que neix de la necessitat per part de l'usuari de poder simbolitzar i representar la geoinformació que li arriba del servidor.

L'SLD aborda la necessitat dels usuaris i del programari per a ser capaç de controlar la representació visual de les dades geoespacials. El llenguatge defineix unes regles d'estil que tant el client com el servidor puguin entendre.

Altres especificacions

Stàndards.