Principis

Competència i no duplicitat.

Les dades s'han de generar una sola vegada per tal d'evitar duplicitats i han de ser gestionades (emmagatzematge, disponibilitat i actualització) per una autoritat competent.

Ha de ser possible la combinació d'informació geogràfica des de diverses fonts a nivell europeu i compartir-la entre diferents usuaris i aplicacions.

La informació recollida per les autoritats públiques competents ha de ser compartida per tots els ens públics, independentment del seu nivell jeràrquic, tant a nivell de dades de detall com d'informació general per a qüestions estratègiques.

La informació geogràfica ha de ser gestionada sota condicions que permetin la seva àmplia utilització.

Ha de ser fàcil trobar quina és la informació geogràfica disponible, la manera com es pot utilitzar per a satisfer una necessitat particular i en quines circumstàncies es pot utilitzar i/o adquirir.