Aplicacions

Eines per a editar, validar i utilitzar les metadades.

Eines per a editar metadades

Per a facilitar la tasca de creació i edició de metadades existeixen al mercat diversos editors de metadades de lliure accés. Aquests editors permeten editar metadades en un entorn amigable a l’usuari, amagant la complexitat que pot suposar la seva edició manual i proporcionant la conformitat als estàndards aplicables.

Addicionalment, entre els productors i/o proveïdors de dades geogràfiques experts és habitual editar les metadades directament sobre els fitxers codificats segons el format o estàndard d’implementació utilitzat, freqüentment en XML. Això no obstant, aquesta opció no és recomanable en el cas d’usuaris no avesats en la matèria, atès que requereix conèixer en profunditat aquests estàndards.

A continuació es proposa una llista d’editors de metadades disponibles a Internet, amb enllaços per a accedir als mateixos:

  • GeoNetwork: Aplicació web del Catàleg IDEC per a gestionar i administrar un catàleg de geoinformació. Inclou un complet i potent editor de metadades multilingües que proporciona eines de validació, tant del format d’implementació com dels requisits derivats de la Directiva Europea INSPIRE. Contacteu amb la IDEC per tal d'editar metadades multilingües amb el Catàleg GeoNetwork IDEC.

  • CatMDEdit: Editor de metadades desktop fruit de la col·laboració tècnica entre l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) i el Grupo de Sistemas de Información Avanzados (IAAA) de la Universitat de Saragossa, amb el suport de GeoSpatiumLab (GeoSLab). El Centre de Suport IDEC ofereix assessorament en l’ús d’eines d’edició i en la generació de metadades als organismes i institucions que ho sol·licitin: Contacteu.

 

Eines per a validar metadades

Malgrat que els editors de metadades guien a l’usuari en el compliment dels requisits derivats dels estàndards de metadades i normatives aplicables, existeixen eines addicionals que faciliten el control de qualitat final de les metadades produïdes.

Es tracta d’eines per a comprovar la correcció de la seva estructura (format o estàndard d’implementació) i/o avaluar la conformitat envers requisits específics dels estàndards i/o de les normatives vigents aplicables, com ara INSPIRE.

A continuació es proposa una llista de validadors de metadades disponibles a Internet, que inclou enllaços per a la seva descàrrega:

  • Plugin XML Tools (per a Notepad++): Eina que permet validar si la estructura i sintaxi d’un fitxer codificat en XML és correcta (“Well-formed” XML).

  • INSPIRE Validator: Validador de la Comissió Europea, destinat a avaluar la conformitat envers els requisits específics derivats de la Directiva Europea INSPIRE.