Geodades INSPIRE

Geodades conformes a la Directiva INSPIRE que cobreixen diversos temes.

Noms geogràfics


Unitats administratives


Adreces


Hidrografia


Llocs protegits

Natura 2000

Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)


Elevacions


Coberta terrestre

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC)

SIGPAC


Ortoimatges

  • Servei de visualització WMS:
    • URL de connexió: https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-ortoimatges/wms
    • Capes: OI.OrthoimageCoverage
  • Metadades d'Ortoimatges INSPIRE

Geologia


Unitats estadístiques

Comarques

Seccions censals


Edificis


Instal·lacions d'observació del medi ambient


Instal·lacions de producció i industrials


Distribució de la població - Demografia


Zones subjectes a ordenació