Centre de Suport IDEC - Funcions

Marc legal i Funcions del Centre de Suport IDEC.

El Centre de Suport IDEC

La Llei 16/2005 de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, de 27 de desembre de 2005, atribueix les funcions de creació, difusió, estructuració i manteniment de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) a l'Institut Cartogràfic de Catalunya,  avui Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Dins del Capítol V del Títol III de la Llei, que regula la Infraestructura, crea el Centre de Suport IDEC com a aparell tècnic i òrgan bàsic de promoció, explotació i manteniment de la IDE de Catalunya. El Centre de Suport té nivell orgànic d'Unitat de l'ICGC.

El Centre de Suport IDEC és la base tècnica per a l'organització, promoció, explotació i manteniment de la Infraestructura de Dades Espacials, amb la missió principal de difondre i facilitar l’accés a la informació geogràfica i els serveis associats per a assegurar el seu ús compartit i interoperable.

El Decret 398/2006, de 24 d’octubre, aprova el Reglament que desenvolupa aquesta Llei i, addicionalment, concreta i descriu les funcions del Centre de Suport IDEC.

 

Funcions principals

  • Coordinar, promoure i desenvolupar la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), representant els interessos comuns dels diferents actors involucrats.

  • Implementar i mantenir operatius els components tecnològics que formen part de la IDEC, per a desenvolupar-la i fer-la útil i accessible als usuaris.

  • Adequar, descriure, donar a conèixer i publicitar els conjunts de dades i serveis d’informació geogràfica existents en el territori de Catalunya, especialment els relatius a la informació oficial recollida en el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC).

  • Fer-los accessibles, interoperables i compartibles en l’àmbit de la IDEC, d’acord al marc legal i als estàndards vigents a Catalunya, l’Estat i la Unió Europea.

  • Elaborar propostes i guies tècniques per a la incorporació de noves tecnologies en els processos i fluxos de producció i disseminació d’informació geogràfica, donant suport als actors involucrats.

 

Aquestes funcions són desenvolupades pel Centre de Suport IDEC, en coordinació amb la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), que actua com a òrgan principal per a promoure totes aquestes activitats.